Splošni pogoji in določila

 

Osnovne določbe

    Ti splošni pogoji (v nadaljevanju "pogoji") so izdani:

 

E8company s.r.o.

COMPANY LTD.

ŠTEVILKA DDV: SK2120771488

registrirani sedež: Ťačevská 1572/37, 08501 Bardejov, Slovaška           

Kontaktni podatki:

info@e8shop.sk

 (v nadaljevanju "prodajalec")

 

    Ti pogoji urejajo medsebojne pravice in obveznosti prodajalca in fizične osebe, ki sklene kupoprodajno pogodbo zunaj svoje poslovne dejavnosti kot potrošnik ali v okviru svoje poslovne dejavnosti (v nadaljevanju: "kupec") prek spletnega vmesnika, ki se nahaja na spletni strani, dostopni na naslovu www.e8shop.sk (v nadaljevanju: "spletna trgovina").
    Določbe splošnih pogojev so sestavni del prodajne pogodbe. Vsaka določba o odstopanju v prodajni pogodbi prevlada nad določbami teh pogojev.
    Ti pogoji in kupoprodajna pogodba so sklenjeni v slovaškem jeziku.

 

Informacije o blagu in cenah

    Informacije o blagu, vključno s ceno posameznega blaga in njegovimi glavnimi značilnostmi, so za posamezno blago navedene v katalogu spletne trgovine. Cene blaga vključujejo davek na dodano vrednost, vse povezane stroške in stroške vračila blaga, če blaga zaradi njegove narave ni mogoče vrniti po običajni poštni poti. Cene blaga ostanejo veljavne za obdobje, za katero so prikazane v spletni trgovini. Ta določba ne preprečuje pogajanj o prodajni pogodbi pod individualno dogovorjenimi pogoji.
    Vse predstavitve blaga v katalogu spletne trgovine so zgolj informativne in prodajalec ni dolžan skleniti prodajne pogodbe v zvezi s tem blagom.
    Informacije o stroških, povezanih z embalažo in dostavo blaga, so objavljene v spletni trgovini.
    Morebitnih popustov na nakupno ceno blaga ni mogoče kombinirati med seboj, razen če se prodajalec in kupec ne dogovorita drugače.

 

Naročilo in sklenitev kupoprodajne pogodbe

    Stroške, ki jih ima kupec pri uporabi sredstev komuniciranja na daljavo v zvezi s sklenitvijo kupoprodajne pogodbe (stroški internetne povezave, stroški telefonskega klica), krije kupec. Ti stroški se ne razlikujejo od osnovne stopnje.
    Kupec naroči blago na naslednje načine:
         prek svojega uporabniškega računa, če se je predhodno registriral v spletni trgovini,
         z izpolnitvijo obrazca za naročilo brez registracije.  
    Pri oddaji naročila kupec izbere blago, število kosov, način plačila in dostave.
    Kupec lahko pred pošiljanjem naročila preveri in spremeni podatke, ki jih je vnesel v naročilo. Kupec pošlje naročilo prodajalcu s klikom na gumb "Potrdi naročilo". Prodajalec meni, da so podatki, navedeni v naročilu, pravilni. Veljavnost naročila je pogojena z izpolnitvijo vseh obveznih podatkov v obrazcu naročila in potrditvijo kupca, da je prebral te pogoje.
    Prodajalec kupcu takoj po prejemu naročila pošlje potrdilo o prejemu naročila na elektronski naslov, ki ga je kupec navedel ob naročilu. Ta potrditev je samodejna in se ne šteje za sklenitev pogodbe. Potrditvi so priloženi veljavni prodajalčevi pogoji poslovanja. Kupoprodajna pogodba je sklenjena šele, ko prodajalec prejme naročilo. Obvestilo o prejemu naročila je poslano na kupčev elektronski naslov.
    Če prodajalec ne more izpolniti katere koli zahteve, navedene v naročilu, bo kupcu na njegov e-poštni naslov poslal spremenjeno ponudbo. Spremenjena ponudba se šteje za nov predlog kupoprodajne pogodbe, kupoprodajna pogodba pa je v tem primeru sklenjena s kupčevo potrditvijo sprejetja te ponudbe, ki jo kupec pošlje prodajalcu na njegov elektronski naslov, naveden v teh pogojih.
    Vsa naročila, ki jih sprejme prodajalec, so zavezujoča. Kupec lahko prekliče naročilo, dokler ne prejme obvestila, da je prodajalec sprejel naročilo. Kupec lahko prekliče naročilo po telefonu na prodajalčevo telefonsko številko ali z elektronskim sporočilom na prodajalčev elektronski naslov, kot je določeno v teh pogojih.
    V primeru prodajalčeve očitne tehnične napake pri ceni blaga v spletni trgovini ali med postopkom naročanja prodajalec kupcu ni dolžan dobaviti blaga po ceni, ki je bila za tako očitno napačno ceno, tudi če je bilo kupcu poslano samodejno potrdilo o prejemu naročila v skladu s temi splošnimi pogoji. [S1] Prodajalec bo kupca brez nepotrebnega odlašanja obvestil o napaki in mu na njegov elektronski naslov poslal spremenjeno ponudbo. Spremenjena ponudba se šteje za nov osnutek kupoprodajne pogodbe, kupoprodajna pogodba pa je v tem primeru sklenjena s potrditvijo prejema s strani kupca na prodajalčev elektronski naslov.

 

Odstop od pogodbe

    Kupec, ki je sklenil kupoprodajno pogodbo zunaj svoje poslovne dejavnosti kot potrošnik, ima pravico odstopiti od kupoprodajne pogodbe brez navedbe razloga.
    Odstopni rok je 14 dni.
         od datuma prejema blaga,
         od datuma prejema zadnje dobave blaga, če je predmet pogodbe več vrst blaga ali dobava več delov
         od datuma prejema prve dobave blaga, če je predmet pogodbe redno ponavljajoča se dobava blaga.
    Kupec med drugim ne more odstopiti od prodajne pogodbe:
         o opravljanju storitev, če so bile opravljene z njegovim izrecnim soglasjem pred iztekom odstopnega roka in je prodajalec pred sklenitvijo pogodbe kupca obvestil, da v takem primeru nima pravice odstopiti od pogodbe, ter če je bila storitev v celoti opravljena,
         dobava blaga ali storitev, katerih cena je odvisna od nihanj na finančnem trgu, ki niso odvisna od volje prodajalca in ki se lahko pojavijo v odstopnem roku,
         dobava alkoholnih pijač, katerih cena je bila dogovorjena ob sklenitvi pogodbe, ki se lahko dobavijo šele po preteku tridesetih dni in katerih cena je odvisna od tržnih nihanj, neodvisnih od volje prodajalca,
         dobava blaga, ki je bilo prilagojeno glede na želje kupca, blaga, izdelanega po meri, ali blaga, namenjenega posebej za enega kupca,
         dobavo hitro pokvarljivega blaga in blaga, ki je zaradi svoje narave po dobavi nepovratno pomešano z drugim blagom,
         dobava blaga v zaprti embalaži, ki zaradi zdravstvenih ali higienskih razlogov ni primerno za vračilo in katerega zaščitna embalaža je bila po dostavi poškodovana,
         dobavo zvočnih posnetkov, slikovnih posnetkov, fonogramov, avdiovizualnih posnetkov, knjig ali računalniške programske opreme, če so prodani v zaščitni embalaži in je kupec to embalažo odvil,
         dobavo časopisov, periodičnih publikacij ali revij, razen prodaje na podlagi naročniške pogodbe in prodaje knjig, ki niso dobavljene v zaščitni embalaži,
         dobava elektronske vsebine, ki ni na otipljivem mediju, če je bila dobava začeta z izrecnim soglasjem kupca in če je kupec izjavil, da je bil ustrezno obveščen, da z izražanjem tega soglasja izgubi pravico do odstopa od pogodbe,
         v drugih primerih iz člena 7(6) Zakona št. 102/2014 Sb. o varstvu potrošnikov pri prodaji blaga ali opravljanju storitev na podlagi pogodbe na daljavo ali pogodbe, sklenjene zunaj prodajalčevih prostorov, s spremembami.
    Da bi kupec upošteval odstopni rok, mora izjavo o odstopu od pogodbe poslati v odstopnem roku.
    Za odstop od prodajne pogodbe lahko kupec uporabi vzorčni obrazec za odstop od pogodbe, ki ga zagotovi prodajalec. Kupec pošlje obrazec za odstop od pogodbe na prodajalčev elektronski naslov ali naslov za dostavo, ki je naveden v teh pogojih. Prodajalec kupcu nemudoma potrdi prejem obrazca.
    Kupec, ki je odstopil od pogodbe, mora blago vrniti prodajalcu v 14 dneh po odstopu od pogodbe. Kupec nosi stroške vračila blaga prodajalcu, tudi če blaga zaradi njegove narave ni mogoče vrniti po običajni poštni poti.
    Če kupec odstopi od pogodbe, prodajalec kupcu nemudoma, najpozneje pa v 14 dneh po odstopu od pogodbe, na enak način povrne vsa denarna sredstva, vključno s stroški dostave, ki jih je prejel od kupca. Prodajalec bo kupcu povrnil stroške na kakršen koli drug način le, če se kupec s tem strinja in če prodajalcu ne bodo nastali dodatni stroški.
    Če je kupec izbral način dostave, ki ni najcenejši način dostave, ki ga je ponudil prodajalec, bo prodajalec kupcu povrnil stroške dostave blaga v višini, ki ustreza najcenejšemu ponujenemu načinu dostave.
    Če kupec odstopi od prodajne pogodbe, prodajalec kupcu ni dolžan vrniti prejetih denarnih sredstev, preden kupec izroči blago prodajalcu ali dokaže, da je blago poslal prodajalcu.
  Kupec mora blago vrniti prodajalcu nepoškodovano, neobrabljeno in neonesnaženo ter, če je mogoče, v originalni embalaži. Prodajalec ima pravico, da enostransko pobota terjatev za nadomestilo škode na blagu s kupčevo terjatvijo za povračilo kupnine.
  Prodajalec ima pravico odstopiti od prodajne pogodbe zaradi pomanjkanja zalog, nerazpoložljivosti blaga ali če je proizvajalec, uvoznik ali dobavitelj blaga prenehal s proizvodnjo ali uvozom blaga. Prodajalec o tem nemudoma obvesti kupca prek elektronskega naslova, navedenega v naročilu, in mu v 14 dneh po obvestilu o odstopu od kupoprodajne pogodbe na enak način ali na način, ki ga določi kupec, odvisno od primera, povrne vsa denarna sredstva, vključno s stroški dostave, prejeta od kupca na podlagi pogodbe.

 

Pravice iz nepravilne izvedbe

1.    Prodajalec odgovarja kupcu, da je blago ob prevzemu brez napak. Prodajalec je kupcu zlasti odgovoren, da je v trenutku, ko je kupec prevzel dobavo blaga:

         blago ima lastnosti, o katerih sta se stranki dogovorili, in če dogovora ni, ima lastnosti, ki jih je opisal prodajalec ali proizvajalec ali ki jih je kupec pričakoval glede na naravo blaga in na podlagi prodajalčevega oglaševanja,
         je blago primerno za namen, za katerega prodajalec navaja, da se bo uporabljalo, ali za katerega se blago te vrste običajno uporablja,
         blago ustreza kakovosti ali izdelavi dogovorjenega vzorca ali primerka, če je bila kakovost ali izdelava določena z dogovorjenim vzorcem ali primerkom,
         blago je v ustrezni količini ali teži in
         blago izpolnjuje zahteve zakonodaje.
    Če se napaka pokaže v šestih mesecih po tem, ko je kupec prejel blago, se šteje, da je imelo blago napako ob prejemu. Kupec je upravičen do uveljavljanja pravic v zvezi z napako, ki se pojavi na potrošniškem blagu v štiriindvajsetih mesecih od prejema. Ta določba se ne uporablja za blago, prodano po nižji ceni zaradi napake, za katero je bila dogovorjena nižja cena, za obrabo blaga zaradi njegove običajne uporabe, za rabljeno blago zaradi napake, ki ustreza stopnji uporabe ali obrabe, ki jo je imelo blago, ko ga je prevzel kupec, ali če je to razvidno iz narave blaga.
    V primeru napake lahko kupec pri prodajalcu vloži reklamacijo in zahteva:
         če gre za napako, ki jo je mogoče odpraviti:

- brezplačno odpravo napake na blagu,

- zamenjava blaga z novim blagom,

         če gre za napako, ki je ni mogoče odpraviti:

- primeren popust na nakupno ceno,

- odstopi od pogodbe.

    Kupec ima pravico odstopiti od pogodbe,
         če ima blago napako, ki je ni mogoče odpraviti in zaradi katere blaga ni mogoče pravilno uporabljati kot brezhibnega,
         če blaga ni mogoče pravilno uporabljati zaradi ponovnega pojava napake ali napak po popravilu,
         če blaga ne more pravilno uporabljati zaradi večjega števila napak na blagu.
    Prodajalec je dolžan sprejeti reklamacijo v kateri koli poslovalnici, kjer je mogoče sprejeti reklamacijo, po možnosti tudi na sedežu ali v poslovni enoti. Potrošnik lahko vloži pritožbo tudi pri osebi, ki jo določi prodajalec. Če potrošnikovo pritožbo obravnava oseba, ki jo določi prodajalec, lahko ta obravnava pritožbo samo tako, da izroči popravljeno blago, sicer se pritožba posreduje prodajalcu v obravnavo. Prodajalec je dolžan kupcu izdati pisno potrdilo o tem, kdaj je kupec uveljavil pravico, kakšna je vsebina reklamacije in kakšen način obravnave reklamacije kupec zahteva, ter potrdilo o datumu in načinu obravnave reklamacije, vključno s potrditvijo popravila in trajanja popravila, ali pisno utemeljitev zavrnitve reklamacije.
    Če potrošnik vloži pritožbo, mora prodajalec ali zaposleni ali imenovana oseba, ki jo pooblasti prodajalec, potrošnika obvestiti o njegovih pravicah, ki izhajajo iz pomanjkljive izpolnitve. Na podlagi odločitve potrošnika, katero od pravic iz naslova pomanjkljive izpolnitve obveznosti uveljavlja, mora prodajalec ali od njega pooblaščeni delavec ali imenovana oseba določiti način obravnave reklamacije takoj, v zahtevnih primerih najpozneje v treh delovnih dneh od datuma reklamacije, v utemeljenih primerih, zlasti če je potrebna zahtevna tehnična ocena stanja blaga, pa najpozneje v 30 dneh od datuma reklamacije. . Ko je določen način obravnave reklamacije, je treba reklamacijo, vključno z odpravo napake, obravnavati takoj, v upravičenih primerih pa se lahko reklamacija obravnava pozneje. Vendar obravnava pritožbe, vključno z odpravo napake, ne sme trajati dlje kot 30 dni od datuma pritožbe. Iztek tega roka se šteje za bistveno kršitev pogodbe, kupec pa ima pravico odstopiti od prodajne pogodbe ali pravico zamenjati blago za novo blago. Za trenutek vložitve zahtevka se šteje trenutek, ko kupec izrazi namero (uveljavlja pravico do nepravilne izpolnitve) pri prodajalcu.
    Prodajalec mora kupca pisno obvestiti o izidu reklamacije v 30 dneh od datuma reklamacije.
    Pravica iz napake ne pripada kupcu, če je kupec pred prevzemom stvari vedel, da ima stvar napako, ali če je kupec sam povzročil napako.
    V primeru upravičenega zahtevka je kupec upravičen do odškodnine za stroške, ki so razumno nastali v zvezi z zahtevkom. Kupec lahko to pravico uveljavlja pri prodajalcu v enem mesecu po izteku garancijskega roka.
  Kupec lahko izbere način reklamacije in njeno obravnavo, če je na voljo več možnosti.
  Pravice in obveznosti pogodbenih strank v zvezi s pravicami iz nepravilne izpolnitve urejajo členi 499 do 510, 596 do 600 in 619 do 627 zakona št. 40/1964 Coll. civilnega zakonika s spremembami in zakon št. 250/2007 Coll. o varstvu potrošnikov s spremembami.

 

Dostava

    Pogodbenici si lahko vso pisno korespondenco pošiljata po elektronski pošti.
    Kupec mora prodajalcu pošiljati korespondenco na e-poštni naslov, ki je naveden v teh pogojih. Prodajalec kupcu dostavi korespondenco na e-poštni naslov, naveden v kupčevem uporabniškem računu ali naročilu.

 

Izvensodno reševanje sporov

    Potrošnik ima pravico, da se obrne na prodajalca in zahteva odškodnino, če ni zadovoljen z načinom, kako je prodajalec obravnaval njegovo pritožbo, ali če meni, da je prodajalec kršil njegove pravice. Potrošnik ima pravico vložiti predlog za alternativno (izvensodno) reševanje sporov pri organu za alternativno reševanje sporov, če je prodajalec na zahtevo iz prejšnjega stavka odgovoril negativno ali nanjo ni odgovoril v 30 dneh od datuma odpreme. To ne posega v pravico potrošnika, da se obrne na sodišče.
    Za izvensodno reševanje potrošniških sporov, ki izhajajo iz kupoprodajne pogodbe, je pristojen slovaški trgovinski inšpektorat s sedežem na naslovu Prievozská 32, 827 99 Bratislava, ID št.: 17 331 927, ki ga je mogoče v ta namen kontaktirati na naslovu slovaški trgovinski inšpektorat, Centralni inšpektorat, Oddelek za mednarodne odnose in alternativno reševanje sporov, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, ali elektronsko na ars@soi.sk ali adr.@soi.sk. Internetni naslov: https://www.soi.sk/. Za reševanje sporov med prodajalcem in kupcem na podlagi kupoprodajne pogodbe se lahko uporabi spletna platforma za reševanje sporov, ki se nahaja na naslovu http://ec.europa.eu/consumers/odr.
    Evropski potrošniški center Slovaške republike s sedežem na naslovu Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava, spletni naslov: http://esc-sr.sk/, je kontaktna točka v skladu z Uredbo (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2013 o spletnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2006/2004 in Direktive 2009/22/ES (Uredba o spletnem reševanju potrošniških sporov).
    Prodajalec je pooblaščen za prodajo blaga na podlagi obrtnega dovoljenja. Trgovinski nadzor v okviru svojih pristojnosti izvaja pristojni okrožni urad oddelka za izdajanje trgovinskih dovoljenj. Slovaški trgovinski inšpektorat nadzoruje skladnost z Zakonom št. 250/2007 Coll. o varstvu potrošnikov, kakor je bil spremenjen .

 

Končne določbe

    Za vse dogovore med prodajalcem in kupcem velja pravo Slovaške republike. Če razmerje, ki ga vzpostavlja prodajna pogodba, vsebuje mednarodni element, se stranki strinjata, da za to razmerje velja pravo Slovaške republike. To ne posega v pravice potrošnika v skladu s splošno zavezujočo zakonodajo.
    Prodajalca v zvezi s kupcem ne zavezujejo nobeni kodeksi ravnanja v smislu zakona št. 250/2007 Coll. o varstvu potrošnikov, kakor je bil spremenjen.
    Vse pravice do prodajalčeve spletne strani, zlasti avtorske pravice do vsebine, vključno s postavitvijo strani, fotografijami, filmi, grafikami, blagovnimi znamkami, logotipi ter drugo vsebino in elementi, pripadajo prodajalcu. Brez dovoljenja prodajalca je prepovedano kopirati, spreminjati ali kako drugače uporabljati spletno stran ali kateri koli njen del.
    Prodajalec ni odgovoren za napake, ki so posledica posegov tretjih oseb v spletno trgovino ali njene uporabe v nasprotju s predvidenim namenom. Kupec pri uporabi spletne trgovine ne sme uporabljati nobenih postopkov, ki bi lahko negativno vplivali na njeno delovanje, in ne sme sprejeti nobenih ukrepov, ki bi njemu ali tretjim osebam omogočili poseganje v programsko opremo ali druge sestavne dele spletne trgovine ali njihovo nepooblaščeno uporabo ali uporabo spletne trgovine ali njenih delov ali programske opreme na način, ki bi bil v nasprotju z njeno predvideno uporabo ali namenom.
    Prodajalec arhivira kupoprodajno pogodbo, vključno s pogoji, v elektronski obliki in ni javno dostopna.
    Prodajalec lahko pogoje spremeni ali dopolni. Ta določba ne posega v pravice in obveznosti, ki so nastale v času veljavnosti prejšnje različice pogojev.
    Vzorec obrazca za odstop od pogodbe je priložen splošnim pogojem.

 

 

Ti pogoji začnejo veljati 30.6.2022